วันที่ 22 เมษายน 2558 นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลภาวะขาดสารอาหารของชุมชนตำบลกระโด และคิดค้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตลอดจนการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนจากปัญหาดังกล่าวอีกด้วย             วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี รับการนิเทศหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดยการนี้ทางรพ.สต.กระโด ได้ส่งหมู่บ้านกูแบบาเดาะ หมู่ 4 ตำบลกระโด รับการประเมิน โดยรับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี
วันนี้ ( 25กุมภาพันธ์ 2558 ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโดรับการนิเทศเกณฑ์ QOF จากทีมคณะกรรมการนิเทศประเมินและติดตามเกณฑ์ตัวชี้วัด Quality and Outcome Framework (QOF) คป.สอ.ยะรัง   จังหวัดปัตตานี


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโด นำโดยนางสาวปทุมมาลย์ อีปง ผอ.รพสต.กระโดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในการนี้ทางทีมต้องขอขอบคุณ นายวาริท กูทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโดและเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

- Copyright © ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโด -Shinpuru v2- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -